Kliek op 'n titel om die informasie te sien...

Aanneming en pleegsorgplasing

Kinders by die Durbanville Kinderhuis is tussen die ouderdom van twee en 18 jaar en die meeste van hulle het kontak met ouers of ander familielede.

Durbanville Kinderhuis fasiliteer nie aannemings nie. Die Magdalena Huis, 'n ander BADISA-program in Boston, kan voornemende ouers met aannemings help en kan by 021 948 3637 of 021 949 1656 geskakel word.

Durbanville Kinderhuis fasiliteer nie pleegsorgplasing nie. Om meer inligting oor pleegsorgplasing te kry, skakel:

Vorige inwoners van Durbanville Kinderhuis

Dit is belangrik om daarop te let dat Durbanville Kinderhuis slegs kan help met navrae oor kinders wat voorheen by die Kinderhuis was as die kind se korrekte naam, van en geboortedatum verskaf word.

Kinders wat voorheen by die Kinderhuis gewoon het, is welkom om die Kinderhuis te besoek en hul lêers te lees. Dit kan egter streng per afspraak gedoen word met 'n kennisgewingstydperk van ten minste twee weke. Skakel asseblief die Kinderhuis se maatskaplikewerkspan by 021 975 6822 om ’n afspraak met 'n maatskaplike werker te maak wat dan die betrokke lêers uit die argief sal haal en by die afspraak teenwoordig sal wees. Afsprake kan slegs gedurende kantoorure geskeduleer word.

Die besonderhede van kinders wat aangeneem is en wie se vanne sedertdien verander het, moet by die registrateur van geboortes en sterftes in Pretoria aangevra word. Durbanville Kinderhuis kan nie help met die opsporing van susters en broers of kinders wat baie lank gelede in die Kinderhuis was nie. Om hierdie inligting te vind, is nogal ingewikkeld aangesien die Kinderhuis dikwels net 'n plasingsadres het waarvandaan hy kan werk. U samewerking en begrip in hierdie verband word waardeer.

Gemeenskapsdiens, studentenavrae en skoolprojekte

Durbanville Kinderhuis is baie dankbaar vir studente en skole se belangstelling en hul entoesiasme om by die Kinderhuis betrokke te raak. Die ruimte beskikbaar by die Kinderhuis is ongelukkig elke kwartaal beperk. Studente word dus op 'n “eerste daar, eerste gehelp”-grondslag toegelaat. Studente wat nie by Durbanville Kinderhuis geakkommodeer kan word nie, word elders verwys. Studente is egter welkom om inligting vir projekte te kry deur die inligtingsessies wat op die laaste Dinsdag van elke maand by die Kinderhuis gehou word, by te woon. Ons moedig hulle dan ook aan om dit te doen.

Inligtingsessies

Om ’n vrywilliger by Durbanville Kinderhuis te word, moet belangstellende partye 'n verpligte inligtingsessie by die Kinderhuis bywoon wat op die laaste Dinsdag van elke maand vanaf Januarie tot Oktober om 18:30 plaasvind. Dit is die eerste stap om 'n vrywilliger te word en almal is by hierdie sessies welkom sonder vooraf bevestiging.

Aanvaar Durbanville Kinderhuis kinders van alle godsdienste?

Durbanville Kinderhuis sorg vir alle kinders in nood, ongeag hul godsdiensagtergrond.

Hoe word kinders tot die Durbanville Kinderhuis toegelaat en word daar vir hawelose kinders voorsiening gemaak?

In Suid-Afrika word weeskinders en kinders wat deur hul familie verlaat is, by 'n organisasie geplaas wat die beste in die behoeftes van elke kind kan voorsien. Dit word deur die Kinderhof bepaal.

Moet kinders die Kinderhuis verlaat wanneer hulle 18 raak?

Die Kinderwet maak voorsiening vir jong kinders om by die departement maatskaplike ontwikkeling toestemming te kry om tot aan die einde van die jaar waarin hulle 21 raak in die Kinderhuis te bly as volgehoue verblyf in die Kinderhuis noodsaaklik is vir die persoon om sy of haar opvoeding of opleiding te voltooi.

Hoekom is Durbanville Kinderhuis tot so ‘n hoë standaard gebou en toegerus?

Nie net voldoen al die geriewe by die Durbanville Kinderhuis aan die minimum vereistes wat in die Verenigde Volke se Konvensie oor Kinderregte bepaal word nie, maar die personeel by die Kinderhuis glo ook daaraan om kinders elke geleentheid te gee om hul volle potensiaal te bereik. Om dit te bereik, word slegs die beste gehalte in alle aspekte van huisvesting tot onderrig gebied. As gevolg hiervan het kinders van die Durbanville Kinderhuis Suid-Afrika selfs al in talle verskillende dissiplines verteenwoordig.

Ontvang Durbanville Kinderhuis enige bystand van die regering?

Durbanville Kinderhuis ontvang 'n regeringsubsidie per capita. Ten einde hierdie subsidie te ontvang, moet die Kinderhuis 'n jaarlikse diensplan opstel en sekere kontraktueel ooreengekome uitkomste en uitsette behaal.

Hoe word versorgers opgelei?

Alle versorgers by Durbanville Kinderhuis ontvang residensiële opleiding vir 'n tydperk van vier maande voor hulle assistent-versorgers kan word. Eers na twee tot drie jaar by Durbanville Kinderhuis en verdere opleiding asook 'n volledige evaluering van hul vermoëns, word versorgers die geleentheid gegee om volle verantwoordelikheid vir kinders by die Kinderhuis te aanvaar.

Hoekom is versorgers meestal vroue in plaas van paartjies wat as ouereenhede kan optree?

Indien 'n paartjie in plaas van 'n individu aangestel word, is die kans groter dat die paartjie hul eie biologiese kinders sal hê wat ook by die Kinderhuis gehuisves sal moet word. So 'n situasie sal 'n finansiële las op die Kinderhuis plaas en ook nog van die reeds beperkte ruimte vir kinders in nood opneem. Daar is ook 'n moontlikheid dat die eenheid se “ma” in so 'n situasie voorkeur aan haar eie biologiese kinders kan gee. Dit is belangrik om daarop te let dat die Durbanville Kinderhuis-model al vir die afgelope 132 jaar bestaan en resultate toon geen bewyse dat kinders enigsins benadeel word as hulle deur net een ouer grootgemaak word nie.

Is daar enige manlike rolmodelle vir kinders?

Durbanville Kinderhuis het 'n hele paar manlike werknemers. Daar werk tans ook 'n manlike bestuurder by die Kinderhuis. Hierdie mans tree as sterk manlike rolmodelle vir die kinders op en help met die holistiese ontwikkeling van die kind. Daar is ook drie manlike kindersorgwerkers by die Kinderhuis.

Het enige van die kinders by die Kinderhuis vigs?

Durbanville Kinderhuis toets nie kinders vir vigs voor hulle tot die Kinderhuis toegelaat word nie, en mag dit ook nie doen nie. Wanneer die Kinderhuis die kind se wettige voog raak, word toetsing slegs gedoen indien die kind simptome toon sodat hy of sy toegang tot die beste moontlike mediese behandeling kan kry. As 'n voorkomende maatreël word versorgers opgelei om alle kinders van die begin van hul verblyf af op dieselfde manier te behandel. 'n Voorbeeld hiervan is die gebruik van handskoene te alle tye wanneer wonde behandel word. Dit skakel enige merkbare verskille uit, sou ‘n kind ‘n positiewe vigs-diagnose hê.

Hoe pak die Kinderhuis die huidige globale MIV/vigs-krisis aan?

Durbanville Kinderhuis het 'n reeks programme om gesinne te versterk wat op die beginsels van gesinsontwikkelingsbeplanning gegrond is.

Is besoekers welkom by die Durbanville Kinderhuis?

Besoekers is welkom by Durbanville Kinderhuis. Met die oog op so min as moontlik ontwrigting van die Kinderhuis se roetine en sport- of skoolaktiwiteite moet daar egter vooraf reëlings vir sulke besoeke getref word.

Hoe kan belangstellendes kinders by die Kinderhuis help?

Kinders by Durbanville Kinderhuis het altyd individue wat omgee nodig om verantwoordelikheid vir hul welsyn te aanvaar, nou en in die toekoms. Alle bydraes maak dit vir die Kinderhuis moontlik om kinders te help en te leer hoe om hulself in die toekoms te help, in plaas daarvan om hulle aan hulself en 'n lewe van hopeloosheid en armoede oor te laat. Bydraes kan op enige van die volgende maniere gedoen word:

  • Maandelikse bydraes deur die Borg-'n-Kind-projek
  • Borgskap van 'n spesifieke projek
  • Skenkings van enige bedraes
  • Bemakings en erflatings

Vir nog inligting oor die bogenoemde kliek hier.

Hoe doen ek aansoek om 'n vrywilliger te raak?

Die eerste stap vir enigeen wat by ons vrywilligersprogram betrokke wil raak, is om een van ons verpligte inligtingsessies by te woon wat op die laaste Dinsdag van elke maand, behalwe Desember, gehou word. Die inligtingsessies by die Kinderhuis duur van 18:30 tot 20:00, en alle aspekte van ons vrywilligersprogram word bespreek. Ons deel ook aansoekvorms uit en verduidelik die verskillende prosesse en prosedures wat volg. Ongelukkig is dit nie moontlik om 'n aansoekvorm op enige ander manier te bekom nie. U moet asseblief eers 'n inligtingsessie bywoon.

Die volgende dokumente word verlang wanneer aansoek gedoen word om by ons vrywilligersprogram betrokke te raak:

  • 'n Voltooide aansoekvorm (slegs by inligtingsessies uitgedeel) met drie verwysings wat geskakel kan word
  • 'n Gesertifiseerde afskrif van u ID
  • Voltooiing van vorm 29 (by inligtingsessies uitgedeel)
  • 'n Geldige polisieklaringsertifikaat

Ons het 'n aparte werwingsproses vir internasionale vrywilligers. Skakel asseblief die vrywilligerbestuurder vir nog inligting.

Hoekom is dit nodig om ‘n polisieklaringsertifikaat te verkry?

As u daarin belangstel om met kinders te werk, moet u weet dat voordat u as 'n vrywilliger kan begin werk, u 'n geldige polisieklaringsertifikaat saam met u ander aansoekdokumente sal moet indien. Polisieklaringsertifikate is 'n regsvereiste ingevolge die Suid-Afrikaanse Kinderwet wat nagekom moet word. Hierdie sertifikate is noodsaaklik om kinders se veiligheid te verseker, wat ons eerste prioriteit te alle tye is.

Hoe kry ek 'n polisieklaringsertifkaat?

Dit is die individu se verantwoordelik om vir 'n polisieklaringsertifikaat aansoek te doen en dit te kry. U kan by die meeste polisiestasies aansoek doen, en Durbanville-polisiestasie kan u ook met u aansoek help. Die sertifikate kos R96 en duur omtrent ses weke om verwerk te word. Die polisiestasie sal u ID-dokument vra en u vingerafdrukke sal geneem word.