Oor ons

Nog nooit tevore in die geskiedenis was daar soveel kinders sonder ouer toesig in Suid-Afrika nie. Enersyds, het Suid-Afrika se apartheid geskiedenis ʼn nalatenskap gelaat van geweld, uiterste ongelykheid en sosiale ontwrigting. Daarbenewens is daar 'n geskatte 3,7 miljoen weeskinders, ongeveer die helfte van hulle het een of albei ouers verloor as gevolg van vigs; en dit word beweer dat 150,000 kinders bly in huishoudings waar ‘n kind as die verantwoordelike persoon moet optree.

Die werklikheid is dat miljoene kinders in Suid-Afrika benodig dringend ondersteuning en algemene sorg. Een van die mees dringendste vrae wat ons land in die gesig staar is hoe om effektief op hierdie uitdagings te  reageer.

Die Durbanville Kinderhuis vul die gaping in diens-voorsiening vir kwesbare kinders deur ʼn veilige hawe te skep vir sorgbehoewende kinders wat uit hulle ouers se sorg verwyder is. Ons maak gebruik van toegewyde personeel wat professionele dienste verskaf aan kinders en hul families met die uiteindelike doel om die kinders weer terug te plaas in die gemeenskappe waarvandaan hulle kom. 

Die Kinderhuis is in die noordelike voorstede van Kaapstad geleë. Die inname van kinders geskied vanuit ’n radius van 100 km vanaf Durbanville, wat plase, informele nedersettings, plakkerskampe en dorpe insluit. Die Durbanville Kinderhuis sien tans om na 144 kinders tussen 2 en 18 jaar oud..

Van die 144 kinders, word 130 in 12 huiseenhede by die Durbanville Kinderhuis in Kerkstraat 1, Durbanville, versorg. Die Kinderhuis bedryf ook ’n satelliethuis in Joubertstraat 14, Kraaifontein, wat sorg vir 14 kinders.

Die Kinderhuis is een van die oudste kinderhuise in Suid-Afrika. Sy trotse geskiedenis oor 134 jaar getuig van sy sukses en bewese ervaring in die versorging van kwesbare kinders.

As kinders nie in inrigtings soos die Kinderhuis geplaas word nie, is die moontlikheid groter dat hulle op straat gaan beland waar hulle aan dwelmmisbruik, bendegeweld, armoede, misdaad, ens. blootgestel sal word. Hierdie negatiewe invloede verhoog ook die kanse op kriminele gedrag en die voortsetting van die kringloop van aangeleerde gedrag in hul volwasse lewens, soos misbruik en verwaarlosing, teenoor hul eie kinders. Dit sal waarskynlik ’n impak op ons land se sosio-ekonomiese groei tot gevolg hê.

Durbanville Kinderhuis is ’n program van BADISA, ’n kerk-gebaseerde nieregerings-welsynsorganisasie. BADISA verskaf professionele bystand asook ’n beleid en riglyne vir die Kinderhuis, en verseker dat hy aan die immer veranderende behoeftes van kinders wat versorging en veiligheid benodig, voldoen. Durbanville Kinderhuis is ook by die departement maatskaplike ontwikkeling geregistreer en is dus aan regeringsbeleide en -beginsels onderworpe.

Begunstigdes

Die kriteria vir die insluiting van kinders by die program by Durbanville Kinderhuis is:
•    Kwesbare kinders wat uit hul ouerhuise verwyder is volgens ’n hofbevel wat ooreenkomstig die Kinderwet uitgereik is.
•    Kinders onder 18 jaar of kinders wat steeds op skool is (dit beteken kinders wat ouer as 18 is, maar steeds op skool is, kwalifiseer ook om by die program ingesluit te word tot hulle graad 12 voltooi).

Die kinders in ons Kinderhuis kom van omgewings wat nie bevorderlik is vir die versorging en groei van grondige, goed aangepaste en begeesterde jongmense nie. In teen deel is die kinders se primêre versorger dikwels afwesig; wat veroorsaak dat die kinders aan ‘n groot aantal van verskillende misbruik soos emosionele, sielkundige en fisiese misbruik blootgestel word.

  Totaal 0-5 jaar 6-10 jaar 11-15 jaar 16 en ouer
Seuns 74 4 16 33 21
Meisies 70 0 11 30 29

Deur hierdie 144 kinders aan gesonder omgewings bloot te stel, beraam ons dat die groep indirekte begunstigdes op ongeveer 288 individue (d.w.s. ouers, familie of geliefdes) te staan kom.

Waar alles begin het

In 1883, gedurende die pokke en griep epidemie, het twee Sondagskool onderwysers, Elizabeth de Wet en Lizzie With (later: van Bosch) betrooke geraak met kinders wat verwaarloos was. Hulle begin toe ‘n huis vir kwesbare kinders.

Ses kinders was in ’n gebou op die hoek van Keerom- en Langstraat in Kaapstad gehuisves. Hierdie inrigting is formeel op 30 Oktober 1883 ingewy maar kon weens die beperkte ruimte nooit meer as 30 kinders huisves nie. As gevolg van die pokke-epidemie in die Kaap en die behoefte aan huisvesting vir weeskinders, asook die negatiewe gevolge van die bedrywige voorstede, moes ’n groter plek gevind word. In 1887 is daar besluit om ’n erf in Bredastraat, Kaapstad te koop.

In September 1918 was die bestuur weer eens genoodsaak om uit te brei, veral wat betref die seunsafdeling, en ’n kommissie is aangewys om die haalbaarheid van ’n stuk grond vir hierdie doel in Durbanville – naby die dorp – te ondersoek. In Desember is “Sweet Home” plus twee aangrensende kleiner erwe (die huidige perseel van die Kinderhuis) teen £4 100 gekoop. Die amptelike opening het op 2 Julie 1919 plaasgevind.

Die weg vorentoe

Vandag, na 133 jaar, kyk ons met groot trots en dankbaarheid terug op die werk wat jare gelede deur die vele toegewyde personeel- en raadslede begin is – werk wat tot vandag toe voortduur. Ons sal voortgaan om in die belang van kinders wat in nood verkeer, op hierdie erflating voort te bou.

Planne vir die toekoms sluit in:

  • Die versorging en groei van ons kinders is vir ons die vernaamste aspek en dus beplan ons om al ons programme te verbeter deur ’n terapeutiese komponent tot elkeen by te voeg.
  • Meer personeellede moet die geleentheid gebied word om opleidingskursusse by te woon, om hulle so te bemagtig om ons kinders se uitdagende gedrag beter te kan hanteer.
  • Ons programme moet meer gereeld geëvalueer word om te verseker dat gehaltesorg gebied word.
  • Ons versorgingsprogram moet uitgebrei word deur meer satelliethuise te open sodat kinders in hul area van oorsprong gehuisves kan word - nader aan hul families, skole en vriende.
  • Ons wil die getal donateurs wat op ’n maandelikse grondslag deur middel van ’n debietorder bydra, vermeerder. Dit sal ’n gereelde stroom van inkomste verseker wat ons in staat sal stel om die Kinderhuis se aktiwiteite beter te beplan en uit te voer.